top of page

Regulamin

Wysoko cenimy współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Rest in Manowo i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Rest in Manowo 

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domu oraz na stronie internetowej www.restinmanowo.com 

§2. DOBA HOTELOWA 

 1. Domy wynajmowane są na minimum dwie doby lub określone w cenniku minimalne okresy pobytu.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 

 3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt. 

§3. REZERWACJA I MELDUNEK 

 1. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłacie 30% wartości całego pobytu, nie mniej niż wartość jednej doby, w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności miejsc. Zapis ten nie dotyczy grup, dla których warunki rezerwacji ustalane są indywidualnie oraz rezerwacji dokonywanych na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pobytu.

 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić wydania klucza do domu. 

 3. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domu należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

 4. Gość nie może przekazywać domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

 5. Osoby niezameldowane w Rest in Manowo mogą gościnnie przebywać w domu od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego dom na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 100 zł za dobę. 

 6. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin. 

 7. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu (chyba, że ustalono inaczej podczas dopełniania rezerwacji). W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu. Zapis ten nie dotyczy grup, dla których warunki rezygnacji z pobytu ustalane są indywidualnie.

 8. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Rest in Manowo. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. 

§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Rest in Manowo wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki. 

 2. Pozostanie w domu lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści dom po godzinie 10.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika. 

 3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Rest in Manowo pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewno, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Rest in Manowo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.

 5. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych struktur.

 6. Zabrania się chodzenia w butach po domach.

 7. Każdorazowo Gość opuszczający dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

 8. Rest in Manowo wydaje jeden klucz do domku. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł.

 9. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domu Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1000 złotych. 

 10. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 

 11. Usterki w domkach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

 12. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego i są naliczane według wyceny sporządzonej przez Rest in Manowo.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.

 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu. Prosimy nie przenosić sztućców oraz zastawy stołowej z jednego do drugiego domu.

 15. Śmieci oraz inne odpady należy segregować i składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz domów.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ REST IN MANOWO

 1. Rest in Manowo nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne. 

 2. Rest in Manowo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie. 

 3. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane. 

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem. Parking na terenie Rest in Manowo przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony. 

§6. POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie Rest in Manowo dopuszcza się obecność psów i innych zwierząt w ustalonym okresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem i po uiszczeniu należytej opłaty. Opłata według uzgodnień z Rest in Manowo. 

 2. Zabrania się, aby zwierzę korzystało z pościeli oraz dostępnych koców, a także pozostawało same w domu.

 3. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody, a także zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych gości oraz do wyprowadzania go za potrzebą poza teren oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych na terenie obiektu. 

 

§7. UŻYWANIE BASENU I JACUZZI 

 1. Zabrania się skakania z drabinek lub mebli ogrodowych do basenu.

 2. Zabrania się korzystania z basenu i jacuzzi osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.

 3. Basen nie jest strzeżony przez ratownika więc za dzieci pozostawione bez opieki odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w basenie i jacuzzi tylko pod opieką osoby dorosłej.

 4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu i jacuzzi tylko w specjalnych pielucho – majtkach.

 5. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun.

 6. Jednorazowy pobyt w jacuzzi powinien trwać max. 30 min i następnie zaleca się 15-minutowy wypoczynek. 

§8. REKLAMACJE 

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Rest in Manowo należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia. 

 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności. 

 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a o sposobie rozwiązania sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie/mailowo. 

bottom of page